Algemene voorwaarden (Idem Dito)

Laatste update op 10 februari 2021

1. ALGEMEEN De dienstverlening van BVBA Idem Dito wordt uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van BVBA Idem Dito, die op elke offerte en/of factuur worden vermeld. De algemene voorwaarden van de klant en/of opdrachtgever, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen partijen.

2. BESTELLING De diensten worden schriftelijk besteld door verzending van een bestelbon of een ondertekende offerte per post, per fax of per e-mail. Telefonische bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 24 uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is, bij gebreke waaraan de bestelling als niet-geplaatst zal worden beschouwd. Door de bestelling aanvaardt de klant en/of opdrachtgever de algemene voorwaarden van BVBA Idem Dito. BVBA Idem Dito kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant en/of opdrachtgever van de facturatiegegevens.

3. TOLKOPDRACHTEN De vergoedingen voor de tolken worden begroot per halve dag of per volledige dag. De tarieven variëren afhankelijk van de taal. De vergoedingen zijn exclusief reiskosten en maaltijden. De klant is verantwoordelijk voor de reservatie van de hotelkamers van de tolken en de technicus. Zo niet, dan wordt een toeslag van 15% van de hotelkosten aangerekend. Als een tolk moet reizen en moet overnachten voor een tolkopdracht, wordt een dagvergoeding van € 50 per tolk aangerekend. Dagvergoedingen zijn van toepassing als de maaltijden niet of niet volledig voorzien worden door de klant (in het geval van een opdracht van meerdere dagen ook het diner); tolken moeten de avond voor de tolkopdracht aanwezig zijn om op tijd te zijn voor de aanvang van de opdracht. Als de tolken een grote verplaatsing moeten maken buiten de werkuren (9-18 u), kunnen er variabele reiscompensatietoeslagen aangerekend worden.

De klant en/ of opdrachtgever verbindt er zich tevens toe te voorzien in:
– een maaltijd voor de tolk en/of de technicus indien de opdracht meer dan 3 uur duurt,
– een zaal met elektrische basisinstallatie die voldoet aan de normen ter zake en met voldoende 220- volt stopcontacten met aarding,
– distributie van de infrarood ontvangers en de hoofdtelefoons onder de deelnemers + retour en opbergen ervan in de koffers, – genoeg ruimte voor de technische centrale en de tolkencabines

De levering en plaatsing van de materialen gebeurt normaal de dag voordien. De zaal is beschikbaar vanaf de dag voor het gebeuren en gedurende de gehele periode voldoende verwarmd (minimaal 15° Celsius). De klant en/of opdrachtgever neemt in geen enkel geval rechtstreeks contact op met de tolk(en). De klant en/of opdrachtgever neemt steeds contact op met de coördinator van BVBA Idem Dito of de technicus ter plaatse. Diefstal of beschadiging van het geleverde materiaal van de opbouw tot de afbraak van de installatie, vallen volledig ten laste van de klant en/of opdrachtgever.

Annuleringsvoorwaarden:
Na schriftelijke bevestiging geldt een annuleringstarief van 25 % van het totale bedrag. Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 60 en 90 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 35 % van het totale bedrag.
Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 59 en 30 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 50 % van het totale bedrag.
Opdrachten die worden geannuleerd tussen de 29 en 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden gefactureerd aan 75 % van het totale bedrag.
Opdrachten die minder dan 15 werkdagen voor de aanvang ervan worden geannuleerd worden gefactureerd aan 100 % van het totale bedrag.

4. CAPPISCO Voor alle diensten en gebruiksrechten met betrekking tot het online tolkplatform cAPPisco gelden de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van cAPPisco die beschikbaar zijn op www.idemdito.com en www.cappisco.com en waarvan de opdrachtgever verondersteld wordt deze te hebben gelezen en aanvaard.

5. KLACHTEN Op straffe van verval, dient elke klacht per aangetekende brief en op gemotiveerde wijze meegedeeld te worden binnen 3 dagen vanaf de uitvoering van de diensten, bij gebreke waaraan de uitgevoerde dienst als aanvaard wordt beschouwd. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn werden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken en glossaria. Een niet gemotiveerde klant over een tolkopdracht is geen reden tot niet-betaling van de factuur. Geen enkele klacht geeft de klant en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6. BETALING De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, contant en zonder korting aan het adres van de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever blijft in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook indien BVBA Idem Dito aanvaard heeft de facturen te maken op naam van een derde. In geval van betwisting, moet de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, binnen 7 dagen na de datum van de factuur. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Elke factuur die op de vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest van 10 % per jaar, en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 175. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van de andere, zelfs niet- vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7. AANSPRAKELIJKHEID BVBA Idem Dito kan enkel aansprakelijk zijn in geval van opzet. In elk geval, behalve bij bedrog, zal de aansprakelijkheid van BVBA Idem Dito steeds beperkt zijn tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant en/of opdrachtgever, die betrekking hebben op de opdracht in kwestie. BVBA Idem Dito kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, inbegrepen de verhoging van algemene kosten, verlies van cliënten, gederfde winsten, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

8. ONTBINDING BVBA Idem Dito is, indien de klant en/of opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant en/of opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9. GESCHILLENREGELING Het Belgische recht zal van toepassing zijn op de contractuele verhouding. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Leuven.